5 Noyabr 2014 18:36
789

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 2014-cü il 5 noyabr ta­ri­xin­də keçirilən növbəti iclasında AMEA-nın akademik-katibi, akademik Ra­­sim Əliquliyev “Azər­baycan alimlərinin I qurultayının təşkili və keçirilməsi haq­qın­­­da” məsələ ilə bağlı çıxış edib.

Teleqraf.com xəbər natiq məruzədə qeyd edib ki, AMEA-nın 18 aprel 2014-cü il tarixli Ümumi Yı­ğın­ca­ğında Azərbaycan alimlərinin I qurultayının keçirilməsi haqqında qərar qəbul edil­ib. Qurultayın keçril­mə­si müa­sir dövrün tələblərindən və "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsep­si­yasından irəli gələn elmin funksiya və və­zi­fə­lə­rini müzakirə edib Azər­bay­ca­nın elmi potensialını səfərbər etmək, ölkənin sosial-iqtisadi və mə­də­ni-mənəvi in­ki­şa­fı istiqamətində aparılan dövlət siyasətinə dəstək vermək, ölkənin akademik, təhsil, biz­nes və vətəndaş cəmiyyəti sektorlarında çalışan təd­qi­qat­çılar, o cümlədən xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı alimlər arasında qarşılıqlı mü­na­sibətləri inkişaf et­d­irmək zərurətindən irəli gəl­ib. Məruzəçi qeyd edib ki, fun­damental və tətbiqi tədqi­qatların prioritetlərinin öl­kə­nin mühüm so­sial-iqtisadi və ic­timai-mədəni mə­sə­lə­lə­ri­nin həllinə uyğun müəyyən­ləş­dir­mək, Azərbaycan elmini bey­­­nəlxalq elmi tələblərə uy­ğun­laşdırmaq istiqamətində aparılan is­la­hatlara dəstək vermək, onun dünya elminə in­teq­rasiyası ilə bağlı mövcud problemləri mü­za­kirə edib həl­li yollarını müəy­yən­ləş­dir­­mək Azərbaycan alimlərinin qarşısında duran mü­hüm və­zi­fələrdəndir.

Qu­rul­ta­yın Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Res­pub­likası Rabitə və Yük­­sək Tex­­no­lo­gi­ya­lar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Təh­sil Nazirliyinin bir­gə təkilatçılığı ilə 2014-cü il dekabrın 19-da keçirilməsi planlaş­dı­rılıb.


Akademik Rasim Əliquliyev sonra bildirib ki, qurultayın işinin yüksək səviy­­yə­də təşkil edilməsi üçün İşçi qrupu tərəfindən xüsusi tədbirlər planı hazır­lanıb, qu­rultayın proqramı işlənilib və gündəliyi müəyyən­ləş­diril­ib.

Qurultayda xaricdə fəaliy­yət göstərən nüfuzlu Azər­bay­can alim­lə­ri­nin, eləcə də döv­lət, biznes və vətəndaş cəmiyyəti sek­tor­la­rı­nın nüma­yən­də­lərinin iştirakı göz­lə­ni­lir.

Qu­r­ultayın gedişatının İnternet üzərindən canlı yayımlanması, çıxışların və müzaki­rə­lə­rin vid­eo­­kon­frans sistemi ilə təşkili də nəzərdə tutul­ub.

Sonda qurultayın işinin mədəni proqramla yekunlaşdırılacağı da iclas iştirak­çı­la­rının diq­­qə­ti­nə çatdırılıb.

NİGAR


Müəllif: